موشک بولاوا؛ سایه مرگ روسی بر سرِ دار و دسته البغدادی + تصاویر