دولت در ایجاد مناطق آزاد تجاری باید به دنبال کیفیت باشد نه کمیت!