نیروهای تحت آموزش نظامیان تُرک در عملیات موصل شرکت می کنند