گزارش بی بی سی از اردوگاه نگهداری 300 داعشی در سوریه