پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا آخر هفته/ ادامه عرضه شکر دولتی