پیش پرداخت 200 میلیون ریالی برای یک خودروی اتوماتیک؛ با اقساط یک میلیون تومانی J5 سوار شوید