سعودی ها می پندارند کاخ سفید سر و سرّی با ملّاهای ایرانی دارد!