سخنرانی متهم اصلی حمله به سفارت عربستان در یک هیئت عزاداری