مردم باید آگاهی خود از پروازهای چارتری را افزایش دهند