سال سخت آبی در انتظار وزارت نیرو / چالشی به نام نحوه توزیع بارش ها