کارمزد خدمات بانکی گران شد؛ تخفیف ویژه بانکها به مشتریان خاص!