تظاهرات عراقی های مقیم لندن در اعتراض به حضور نظامی ترکیه در شمال موصل