منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست به ارتقای NGOها کمک می‌کند