پیشنهاد برای تغییر در کابینه: جنتی وزیر کشور شود، رحمانی فضلی به وزارت ارشاد برود