یک اسرائیلی از شورای امنیت پایان اشغالگری اسرائیل در فلسطین را خواستار شد