مارک تونر : هدف اولیه نشست لوزان پایان دادن به درگیری ها خواهد بود