کارمند یک سازمان مردم نهاد آمریکایی در نیجر ربوده شد