شبهه آمارسازی در پرداخت وام بانکی به 9هزار تولیدکننده/وزارت صنعت لیست را منتشر کند