عربستان سفر شهروندانش به برخی کشورها را ممنوع اعلام کرد