پل رایان: از هر 10 آمریکایی 7 تن موافقند که کشور در مسیر اشتباهی حرکت می کند