تظاهرات مخالفان در سنگال به درگیری با پلیس انجامید