صدور سلاح به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نقض تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه است