روسیه از شرکت ایران در مذاکرات بین المللی سوریه حمایت کرد