عضویت رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیمان ام هشت