قرار نیست آموزش‌دهنده‌های نهضت‌ سوادآموزی توسط وزارتخانه استخدام شوند