از چند و چون یک استعفا تا عاشورای خونین در سه قاره