فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای؛ ایرانی یا جهانی؟