بی تمایل بودن گوگل منجر به کاهش ارزش سهام توییتر شد