العبادی: می‌خواهیم اراضی‌مان را به دست خودمان آزاد کنیم