ایران خواستار مقابله باکاربرد سلاحهای شیمیایی توسط گروه های تروریستی شد