رئیس بانک مرکزی انگلیس نسبت به افزایش نرخ تورم در این کشور هشدار داد