ضرورت مقابله جدی با کاربرد سلاح های شیمیائی توسط تروریستها