متن قطعنامه یونسکو در خصوص تعلق مسجد الاقصی به مسلمانان