استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط گروه‌های تروریستی را تهدیدی برای امنیت بین‌المللی است