همه شرکتهای بورسی و فرابورسی به جای اختیار درارایه اطلاعات ماهانه، ملزم شدند