اچ پی ۴٫۰۰۰ نفر از کارکنان خود را طی سه سال اخراج می کند