نشانه هایی مثبت برای صعود معنادار ۶ ماهه بازار و گزینه های اصلی لیدری