همه شرکت های بورسی و فرابورسی به جای اختیار در ارایه اطلاعات ماهیانه، ملزم شدند