(تصویر) اوباما بازگشت حس لامسه به یک معلول را آزمایش کرد