مردم مقابل مسئولان کوفی مسلک سکوت نکنند/ اگر کسی در برابر ولنگاری فرهنگی حرفی بزند، تندرو و متحجر نامیده می‌شود