از «گرانی کارمزد خدمات بانکی» تا «۶.۵ میلیون بیکار پنهان»