همسر رئیس جمهوری نیجریه: در انتخابات بعدی به او رای نمی دهم