فرمانده محور کرکوک پیشمرگان کرد عراق: منتظر دستور العبادی هستیم