توسعه همکاری همه جانبه میان شهرهای یزد و یاسپیرین مجارستان