اسرائیل به خاطر ارتکاب جنایت جنگی علیه فلسطینی ها باید مجازات شود