مداخلات فزاینده آمریکا وضعیت منطقه را به شدت ناپایدار کرده است