وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست سوریه به لوزان سوییس سفر می کند