یک نیروی امنیتی لبنان از سروصدای سگ خشمگین و 4همسایه اش را کشت