تصاویری از هلاکت چهل تن از مزدوران سعودی در گذرگاه البقع