گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به نیروهای مصری را برعهده گرفت